MIK för framtida lärare och bibliotekarier

Medie- och informationskunnighet (MIK) är mer etablerat inom utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap än inom ämneslärarutbildningar i svenska, samhällskunskap och bild. Det visar Statens medieråds nya rapport om förekomsten av MIK på landets högskolor och universitet.

Samhälle och demokrati Bibliotek och bibliotekspersonal Lärare och skolpersonal Universitet och högskolor Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2019

I Statens medieråds kartläggning över förekomsten av medie- och informationskunnighet vid samtliga lärosäten framgår att MIK i högre grad genomsyrar utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap än ämneslärarutbildningar i svenska, samhällskunskap och bild. MIK-perspektiven i biblioteks- och informationsvetenskap är väl representerade i kurslitteratur, kursplaner och lärandemål. Kännedomen om och användningen av MIK-begreppet tycks dock ha ökat påtagligt inom lärarutbildningarna.

MIK som paraplybegrepp

Att MIK i lägre grad genomsyrar de undersökta lärarutbildningarna än utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap förklaras till viss del av begreppsförvirring. Är MIK ett teknikneutralt paraplybegrepp eller ska MIK betraktas som en mer innehållsorienterad del av digital kompetens? Här har MIK-begreppet som paraplyfunktion, där bland annat digital kompetens inryms, inte slagit igenom.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.