Barn, film och åldersgränser

Ett återkommande inslag i Statens medieråds filmgranskningsverksamhet är barnpaneler. I denna rapport beskrivs hur arbetet med att tillvarata barns erfarenheter genom barnpaneler går till och hur detta omvandlas till kunskap som implementeras i filmgranskningsarbetet.

Hälsa och välmående Massmedia Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2021

I barnpaneler samtalar filmgranskare med en grupp barn om en film som de sett tillsammans. Barnpanelerna är ett sätt för filmgranskarna att lära sig mer om barns upplevelser av rörlig bild, att testa hypoteser och frågeställningar kopplat till filmgranskning och att genom barnens reaktioner och kommentarer få återkoppling på de åldersgränser som fastställts.

Genom att sammanställa och systematiskt analysera resultaten från tidigare paneler är förhoppningen att synliggöra samband, identifiera mönster och dra slutsatser som inte är möjligt utifrån resultatet av en enskild barnpanel.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.